Tyto stránky používají k personalizaci, poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Co jsou to cookies
 
 

Servis a reklamace

Dne 01.01.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb.

Firma XTline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od zakoupení zboží (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
XTline s.r.o., IČ: 26246937, Průmyslová 2054, 594 01 Velké Meziříčí, telefonní kontakt: +420 566 524 874, email: info@xtline.com

Místo reklamace


Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném a neporušeném balení.
Zásilka musí obsahovat: reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Lhůty

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit).

Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením).
Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřená sleva z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže
  1. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
  2. výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
  3. k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby, nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
  4. výrobek byl poškozen působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
  5. vady výrobku byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
  6. výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Ochrana osobních údajů


Uplatněním reklamace u společnosti XTline s.r.o. (správce údajů) bude správce údajů zpracovávat osobní údaje vymezené v reklamačním listu případně na další povinné reklamační dokumentaci též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností, kdy toto nevyžaduje zvláštního souhlasu kupujícího. V rámci vyřizování reklamace správce údajů zpracuje osobní údaje též za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu, a to vše po dobu trvání zákonných archivačních lhůt, nejméně však po dobu trvání záruční doby, ať už zákonné nebo smluvní. Příjemci údajů jsou zejména zaměstnanci správce, případně osoby v pozici zpracovatelů podílející se na vyřízení reklamace. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití nebo úniku. Subjekty osobních údajů mají dle GDPR zejména následující práva: na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovávaných osobních údajů na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění, na výmaz osobních údajů, pokud odpadl jejich důvod zpracování, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

Ostatní značky skupiny XTline nářadí

  • GK
  • Libelle
  • Ruko
  • Kubala